• 20171207063412524
  • 20171206103827890
  • 20171215035652318
  • ദ്൯൦ഫ്൨ദ്൮൭
വാർത്ത വിവരങ്ങൾ
2009

2009-ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട.

പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡുകൾ, മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ് കാർഡുകൾ

സ്മാർട്ട് കാർഡുകൾ, Mushroom.jpg.jpg മലയാളം ചിപ്പ് കാർഡുകൾ

2012
2014

ഭീമമായ കയറ്റുമതി ഹോട്ടൽ കീ കാർഡ്

Mushroom.jpg.jpg മലയാളം ലേബലുകൾ, എൻഎഫ്സി ടാഗുകൾ

2016
2017

Mushroom.jpg.jpg മലയാളം വിൻഡ്ഷീൽഡ് ടാഗുകൾ എന്ന പേറ്റന്റ്

ഭാവി

നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക
ചുരുങ്ങുക
ചുരുങ്ങുക