අප අමතන්න - ෂෙන්සෙන් Leadercolor ස්මාර්ට් කාඩ් Co., Ltd.

අප අමතන්න

ෂෙන්සෙන් Leadercolor ස්මාර්ට් කාඩ් කම්පැනි ලිමිටඩ්

Shenzhen Leadercolor Smart Tech Co., Ltd

ලිපිනය: 25 Anxing පාර, Anliang Industial ප්රදේශය, Henggang නගරය, Longgang දිස්ත්රික්, ෂෙන්සෙන් චීනය

දුරකථන: +86 755 89379391 89379456

ෆැක්ස්: +86 755 89379456 Ext 802

වෙබ් අඩවිය: www.leadercolor.com

code2_03

හැකිලීමේ