ෂෙන්සෙන් Leadercolor ස්මාර්ට් කාඩ් Co., Ltd. - උපුටා ඉල්ලා
ඔබ මත වැඩ ව්යාපෘති කුමක්ද?
 සිල්ලර සාප්පු පොත් ගබඩාව සැපයුම් රෝහල බැංකුව පුස්තකාලය පාසලේ ගුවන් තොටුපළ වාහන නැවැත්වීමේ හෝටල්
ඔබ කොපමණ ටැග් / කාඩ්පත් මිලදී ගැනීමට සැලසුම්?
 100pcs 500pcs 1000pcs 5000pcs 10000pcs 100000pcs මිලියන 1 ක්
ටැග්ස් / කාඩ්පත් සඳහා ඔබගේ වාර්ෂික පරිමාව මොකක්ද?
 50000pcs 100000pcs මිලියන 1 ක් 5million මිලියන 10 100million
අපි ඔබට කෙසේ ළඟා ඇයි?Captchar: captcha
හැකිලීමේ