නියැදි ඉල්ලා - ෂෙන්සෙන් Leadercolor ස්මාර්ට් කාඩ් Co., Ltd.
ඔබ සාම්පල මොන වගේ අවශ්ය ද?
 UHF හදුනා ගැනීෙම් ස්ටිකර් NFC ස්ටිකර් ප්රති-ලෝහ හදුනා ගැනීෙම් ටැග් වින්ඩ්ස්ක්රීනය ගැනීෙම් ටැග් පුස්තකාලය ගැනීෙම් ටැග් හදුනා ගැනීෙම් රිස්ට් හදුනා ගැනීෙම් Smart Cards හදුනා ගැනීෙම් ස්වර්ණාභරණ ටැග් හදුනා ගැනීෙම් සත්ව ඇමිණුම් හදුනා ගැනීෙම් ඇඳුම් පැළඳුම් ඇමිණුම් හදුනා ගැනීෙම් Hard ඇමිණුම්
ඔබ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්ය කොපමණ සාම්පල?
 1-2pcs 5-10pcs 100pcs 1000pcs
එම සාම්පල නෞකාව කොහෙද?Captchar: captcha
හැකිලීමේ