වෙළඳ ප්රදර්ශන - ෂෙන්සෙන් Leadercolor ස්මාර්ට් කාඩ් Co., Ltd.

වෙළඳ ප්රදර්ශන

පෙන්වන්න දිනය: ඔක්තෝබර් මස 11 - ඔක්තෝබර් මස 14 වැනි දින, 2018

 

ස්ථානය: ආසියා-ලෝක EXPO, හොංකොං

 

කුටිය අංකය: 2M33

පෙන්වන්න දිනය: මැයි 1 - මැයි 2, 2017

 

ස්ථානය: ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය

 

කුටිය අංකය: R42

පෙන්වන්න දිනය: මැයි 31th - ජුනි 1, 2016

 

ස්ථානය: ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය

 

කුටිය අංකය: B60


හැකිලීමේ